FORENINGEN
DANSKE TEATERJOURNALISTER

Revideret september 2021

§ 1

Foreningen Danske Teaterjournalister arbejder for at fremme den faglige og professionelt orienterede teaterjournalistisk i det danske mediebillede.

Foreningen Danske Teaterjournalister varetager den årlige prisuddeling af de tre priser: Teaterpokalen, Teaterkatten og Initiativprisen.

§ 2

Foreningens medlemmer producerer regelmæssigt professionelt orienterede teateranmeldelser og/eller udøver regelmæssigt anden professionelt orienteret teaterjournalistisk virksomhed ved danske trykte og/eller elektroniske medier.

Et medlem, der ikke længere er aktiv udøvende som teateranmelder eller teaterjournalist, kan forblive medlem af foreningen, så længe der er udsigt til en tilbagevenden til stofområdet.

§ 3

Optagelse af nye medlemmer varetages på foreningens vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender nye medlemmer ved en flertalsbeslutning efter vurdering af den indstillede kandidats virke som regelmæssigt udøvende og professionelt arbejdende teateranmelder/teaterjournalist på baggrund af rekvireret arbejdsmateriale.

 § 4

Et medlem kan efter to skriftlige advarsler, udsendt med 14 dages mellemrum, ekskluderes på grund af kontingentrestance eller virksomhed, der skønnes at modarbejde foreningens interesser.

Bestyrelsen kan eksludere et medlem på baggrund af overstående. Et ekskluderet medlem kan anke afgørelsen personligt på den næstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5

Foreningens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskab og budgetter, og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt ved henvendelse til hvert registreret medlems mailadresse med et varsel på 3 uger. Bestyrelsen fastsætter mødested og tid.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Formanden aflægger beretning
Det reviderede regnskab for sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse
Budget for det nye regnskabsår fremlægges til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag A) fra bestyrelsen, B) fra medlemmerne
Valg af A) formand (hvert andet år); B) bestyrelsesmedlemmer, C) bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Nominering og valg af modtagere til foreningens priser
Eventuelt

§ 7

Forslag til behandling på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling skal være formanden og sekretær i hænde senest 14 dage før en generalsamling. Modtagne forslag udsendes af sekretæren til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst en tredjedel af foreningens medlemmer forlanger det.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel senest en måned efter begæringens modtagelse.

§ 8

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra 2/3 af de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes med fuldmagt ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Et medlem må kun forvalte én fuldmagt.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, tre stemmeberettigede medlemmer og mindst én suppleant uden stemmeret. Bestyrelsens formand vælges ved den ordinære generalforsamling i lige årstal for to år, og kassereren vælges ved den ordinære generalforsamling i ulige årstal for to år. Den øvrige bestyrelse vælges årligt. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der foreligger referat af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige arbejdsgrupper og udvalg.

Ved frafald afløses bestyrelsesmedlemmet af en suppleant med stemmeret. Findes der ingen suppleanter, skal bestyrelsen inden for 30 dage indkalde til og afholde ekstraordinær generalforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem samt en suppleant.

Formanden og kassereren kan kun vælges af generalforsamlingen og fungerer altid indtil udløbet af den forskudte valgperiode. Ved forfald af formand og/eller kasserer varetager minimum to af bestyrelsens medlemmer posterne frem til førstkommende generalforsamling.

§ 10

Foreningen forvalter tre årlige scenekunstpriser.

Teaterpokalen gives for en enestående, scenisk præstation, der har fundet sted siden foreningens seneste ordinære generalforsamling. Kunstnere fra alle led i den sceniske proces kan nomineres, ligesom det kræves, at de har en vægtig scenisk produktion bag sig. Alle teatergenrer tages i betragtning. Pokalen uddeles efter urafstemning blandt foreningens medlemmer, der vælger en prismodtager blandt de seks kunstnere, som generalforsamlingen har nomineret. Ved stemmelighed har formanden to stemmer.

Teaterkatten gives til en instruktør, som siden foreningens seneste ordinære generalforsamling har udmærket sig i én eller flere teaterproduktioner. Alle teatergenrer tages i betragtning. Prismodtageren vælges på generalforsamlingen af de fremmødte og ved eventuelle fuldmagter blandt de på generalforsamlingen stillede forslag. Ved stemmelighed efter anden runde har formanden to stemmer.

Initiativprisen gives til et teater, en institution, gruppe eller person, som har udvist et aktuelt, usædvanligt initiativ indenfor dansk scenekunst. Prismodtageren vælges på generalforsamlingen af de fremmødte og ved eventuelle fuldmagter blandt de på generalforsamlingen stillede forslag. Ved stemmelighed efter anden runde har formanden to stemmer.

Skæringsdatoen for forestillinger, hvorfra der kan nomineres og vælges prismodtagere, er datoen for den ordinære generalforsamling.

§ 11

Foreningen Danske Teaterjournalister tegnes af den siddende formand og kasserer, der løbende informerer den øvrige bestyrelse om økonomiske dispositioner.

§ 12

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, når det sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 75% af de fremmødte stemmeberettigede på første generalforsamling. Ved 2. generalforsamling kræves alene simpelt flertal til vedtagelsen af forslaget.

Foreningens bestyrelse administrerer formuen fra Holger Gabrielsens Æreslegat, der er grundlaget for Teaterpokalen, under hensyntagen til de principper, der blev fastsat ved legatets etablering i 1955. Legatets formue er i 2010 overført til og indgår i foreningens regnskab. Foreningen skal stedse respektere, at legatets grundkapital på kr. 30.000 ingensinde kan angribes.

I tilfælde af foreningens opløsning overføres eventuelle tiloversblevne midler fra Holger Gabrielsens Æreslegat til Skuespillerforeningen af 1879.

Vi anvender cookies, så hjemmesiden fungerer optimalt. Når du fortsætter, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere