Vedtægter

FORENINGEN
DANSKE TEATERJOURNALISTER

Revideret november 2019

§ 1

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forhold til danske teatre og teaterorganisationer i ind‑ og udland.

Med generalforsamlingens godkendelse kan foreningen tilslutte sig internationale organisationer af tilsvarende karakter.

§ 2

Foreningens medlemmer arbejder som teateranmeldere eller teaterjournalister ved danske trykte, tv- og radiomedier og på digitale platforme. 

Et medlem, der ikke længere er aktiv som teateranmelder eller teatermedarbejder, kan forblive medlem af foreningen, så længe der er udsigt til en tilbagevenden til stofområdet.

§ 3

Optagelsen af nye medlemmer varetages på foreningens vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen godkender nye medlemmer ved en flertalsbeslutning efter vurdering af den enkeltes virke som seriøst arbejdende teateranmelder/teaterjournalist på baggrund af rekvireret arbejdsmateriale.

 § 4

Et medlem kan ekskluderes på grund af kontingentrestance eller virksomhed, der skønnes at modarbejde foreningens interesser.

Eksklusioner skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der holdes ordinær generalforsamling primo november med skriftlig indkaldelse og foreningens standarddagsordenforslag senest 3 uger før den fastsatte dato.

Stk. 2 

Indkomne forslag til behandling på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødeafholdelse.

Stk. 3

Forslag til vedtægtsændringer skal senest 2 uger før mødeafholdelse fremsendes til formanden/sekretæren, der inden for en uge videresender forslagene til samtlige medlemmer.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen eller mindst otte medlemmer ønsker det. Indkaldelsen sker som ved en ordinær generalforsamling.

§ 7

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra 2/3 af de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes med fuldmagt ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. 

§ 8

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som nyvælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv herunder vælger formanden for foreningen.

§ 9

Medlemskontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling og opkræves én gang årligt.

§ 10

Foreningen administrerer tre årlige priser.

Teaterpokalen (Holger Gabrielsens Æreslegat) uddeles efter urafstemning blandt foreningens medlemmer, der vælger en prismodtager blandt de seks kunstnere, som generalforsamlingen har nomineret. Ved stemmelighed har formanden to stemmer.

Foreningens bestyrelse er stedse forpligtet til at administrere og uddele en årlig portion fra Holger Gabrielsens Æreslegat – Teaterpokalen – under skyldig hensyntagen til de principper, der blev fastsat ved legatets etablering i 1955.

 Legatets formue er overført til og indgået i foreningens regnskab. Foreningen skal stedse respektere, at legatets grundkapital på kr. 30.000 ingensinde kan angribes.

Modtageren af Teaterkatten, der ikke gives for en skuespillerpræstation, vælges direkte af generalforsamlingens flertal. Prismodtageren skal have udmærket sig i sæsonens løb i én eller flere teaterproduktioner. Alle teatergenrer tages i betragtning.

Modtageren af Initiativprisen vælges ligeledes af generalforsamlingens flertal. Prisen gives til en gruppe eller en person, som har udvist et usædvanligt initiativ i det danske teaterliv.

Skæringsdatoen for forestillinger, der kan medtages ved valgret af prismodtagere, er datoen for generalforsamlingen.  Den skifter fra år til år.

§ 11

Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 30. oktober det påfølgende år.

§ 12

Foreningen DANSKE TEATERJOURNALISTER tegnes af den siddende formand og kasserer,der inden for 14 dage skriftligt informerer den øvrige bestyrelse om økonomiske dispositioner.

§ 13

Foreningen kan opløses på generalforsamlingen, hvis 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for det, eller hvis 2/3 af de fremmødte ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for det.

I tilfælde af opløsning er den til sidst siddende bestyrelse forpligtet til at foranledige grundkapitalen i Holger Gabrielsens Æreslegat jf. § 10 overført til ”Skuespillerforeningen” af 1879”.

Vi anvender cookies, så hjemmesiden fungerer optimalt. Når du fortsætter, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere